Đức Phật trong ta Đản Sanh

HT Thích Thái Hòa giảng cho quần chúng Phật tử, nhân mùa Phật Đản – PL.2557 – DL 2013 tại chùa Phước Duyên – Cố Đô Huế.