Đưa Người Về Cõi Lạc Bang

HT Thích Thái Hòa khai thị cho hương linh Đoàn Văn Pháp – Pháp danh: Quảng Đạo.

Tại làng Mỹ Lợi – Vinh Mỹ – Phú Lộc – Thành phố Huế.
PL: 2556 – Ngày 16.04. Quý Tỵ (27/03/2013)