Dẫn Người Về Cố Quận 2 – HT Thích Thái Hòa

HT Thích Thái Hòa giảng nhân tang lễ cụ Ông: Nguyễn Thắng Khởi.
PD: Quảng Niệm. Tạ thế ngày 12.12.2007(03.11.Đinh Hợi)
Hưởng thọ 88 tuổi.