Con đường chuyển hóa thân và tâm trong pháp môn Tịnh độ

HT Thích Thái Hòa giảng cho đạo tràng Tịnh độ Liên Hương tại chánh điện chùa Quảng Tế – Huế. Ngày 10.4 Kỷ sửu (04.05.2009)