Con đường Chuyển hóa Tâm thức

HT Thích Thái Hòa giảng trong lễ giải oan bạt độ trai đàn chuẩn tế tại chùa Phước Huệ – Bảo Lộc – Lâm Đồng. Ngày 17-01-Mậu Tý (23-02-2008)