Bước tới chân trời phước đức và tự do

HT Thích Thái Hòa giảng cho quần chúng Phật tử nhân lễ bạt độ giải oan chư hương linh, vong linh và chuẩn tế âm linh cô hồn tại chùa Phước Huệ – TP Bảo Lộc – Lâm Đồng. PL 2555 ngày 07,08/07. Tân Mão (06, 07/08/2011)

Lễ truyền thọ và quy y :