Ba điều Luật của Oanh Vũ GĐPTVN trong con mắt thiền quán

HT Thích Thái Hòa giảng cho GĐPT Việt Nam tại Quảng Hương Già Lam Sài Gòn. Ngày 05.03.Canh Dần (18.04.2010)