Thơ Phật Về

Phật Về

Mười phương Phật lại hiện về
Ở trong mưa nắng, giữa quê hương này;
Không gian tỏa một vầng mây
Mát sinh linh giữa lưng đầy cuộc chơi;

Ung dung tay chỉ đất trời
Mắt nhìn sấm chớp tuyệt vời lá thu;
Mênh mông hạt nắng rừng tu
Giữa vô biên cõi vén mù sương chơi;

Cho em thơ vỗ tay cười
Cho nam nữ dậy hát lời vô ưu;
Cho hoa hóa thảo mỹ miều
Cho em hóa kiếp tình yêu tuyệt trần;

Phật về giữa cõi phù vân
Vén vô minh giữa ai cần ngắm trăng;
Khua chuông tỉnh giấc mơ màng
Lời kinh chuyển pháp còn vang vọng hoài;

Ba ngàn thế giới hùng oai
Liên hoa đài tạng đâu ngoài cõi tâm;
Mỗi hoa mỗi Phật thì thầm
Mỗi tâm mỗi Phật thậm thâm nghĩa huyền.

(Cúng dường Phật đản, PL.2560)
Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa