Thơ Khuyến Tu

Khuyến tu

Dục tình danh lợi chớ nên tham
Sửa trí tu tâm thoát cảnh phàm
Tội lỗi khuyên ai đừng sái phạm
Căn nguyên khổ não bởi lòng tham

Có thân ta phải biết tu thân
Đức hạnh dồi trau sạch nợ trần
Ngọn lửa giận hờn nên dẹp tắt
Muôn điều hư hỏng bởi lòng sân

Khuyên ai đường đạo gắng công đi
Học hỏi chuyên cần phải xét suy
Cái trí phải cho ngày sáng tỏ
Xưa này lầm lạc bởi lòng si

HT Thích Đảnh Lễ khai sơn Chùa Phước Duyên – Huế
Cảm tác năm 1960