Ngành Thanh GĐPT Miền Vạn Hạnh – HT Thích Thái Hòa

HT Thích Thái Hòa Ban và giảng nhân ngày tu học và gặp mặt ngành thanh GĐPT Miền Vạn Hạnh. Tại chùa Thuyền Lâm – Huế