Chùm Thơ Bhutan

Mênh mông trăng ngàn

Bhutan đất nước hồn nhiên
Vua hiền dân thảo trăm miền bình an;
Hoàng hôn rơi hạt nắng vàng
Nghe con suối đổ hát ngàn điệu ru;

Pháp luân chuyển giữa sương mù
Nguyên âm rữa sạch thiên thu bụi hồng;
Bận tâm gì có với không
Con sông chảy mãi giữa lòng thế gian;

Gió reo đùa với thông ngàn
Chim đùa reo với tiếng đàn huyền vi;
Linga đùa với sử thi
Giữa hư huyễn ấy còn ghi dấu hài;

Đưa tay vỗ đá cười hoài
Nghe từ đỉnh núi tiếng hài vô chung;
Có người ngồi giữa huyền không
Tụng lời kinh tuệ mênh mênh trăng ngàn.
Bhutan Punakha, ngày 11/4/2015

Tâm vô ngại

Không gian chừ bình lặng
lời kinh gọi mây trời
hóa mưa rơi xuống núi
rửa sạch những bụi đời;

Tuyết rơi rơi trên lá
trên đỉnh Yutong-la
trong mắt người lữ thứ
trên đầu cỏ và hoa;

Om ah hùm, ah hùm!
Ba nghiệp chừ thanh tịnh;
Hỡi vajra-guru!
Bậc Đạo-sư Kim-cương.

Hỡi Padma-siddhi!
Bậc Hoa-sen Thành-tựu.
Hùm, Hùm, Hùm, Hùm, Hùm!

Bậc Thành-tựu Năm-trí.

Xin Ngài thương xót con;
thương quê hương chúng con!
Bằng năng lượng Từ bi;
bằng tình thương tỉnh giác!

Xin Ngài đến với con;
Ngay trong từng hởi thở.
Thở vào, con thấy con
Chính tâm con là Phật;

Thở ra, con thấy con
Thân thân pháp giới thân;
Hoa nở đầy mặt đất
Nên đất cũng là hoa;

Mỗi hoa mỗi tinh cầu,
Hằng hà sa cõi Phật;
mỗi Phật có trong nhau
Phật cười tâm vô ngại.
Bhutan – Trongsa 13/4 2015

Đèn thiền hang cọp

Diệu huyền non nước Bhutan
Mấy ngàn năm vẫn còn vang tiếng cười;
Mắt sâu hun hút nhìn đời
Hạnh người cưỡi cọp vượt ngoài thiên thu;

Tình yêu vượt cõi sương mù
Liên Hoa Sanh Phật điệu ru muôn trùng.
Chùa treo vách núi ẩn hồng
Đèn thiền hang cọp có-không thế nào!
Bhutan – Chùa Tiger Next, ngày 15/4/2015

Tiger Tu viện cảm tác

Hỡi, Liên Hoa Sanh một bậc thầy!
Hạo khí vòi vọi ngất trời mây
Cưỡi cọp ngao du trên núi tuyết
Tình phơi lồng lộng đẹp cõi nầy.

Vách núi cheo leo một đóa hoa
Bhutan mây trắng hỏi đường qua
Liên hoa hóa Phật trên non biếc
Tịnh độ ngay trong cõi Ta-bà!

Lồng lộng mây ngàn với gió yêu
Nghe trong hoa cỏ tiếng kinh chiều
Ru hồn lữ thứ siêu mộng tưởng
Cưỡi cọp đùa chơi với mỹ miều!

Vách núi cheo leo một vầng trăng
Liên hoa hóa Phật có nghe chăng!
Con về kính lễ vầng trăng ấy
Phiền não trong con sạch vô ngằn!
Bhutan – Paro, ngày 15/4/2015