Tổng quát về Pháp sư Huyền Trang

HT Thích Thái Hòa giảng dạy cho trại H.L Huynh trưởng cấp II ở Quảng Nam HUYỀN TRANG I. Tại chùa Phước Duyên – Huế.
Ngày 21-03-Kỷ Sửu (15-04-2009)