Tình yêu và con đường dấn thân

HT Thích Thái Hòa giảng nhân lễ hằng thuận của hai con Nhật Quang và Kim Trang. Tại chùa Phước Duyên – Cố đô Huế. 
Ngày 14.4(Nhuận) Nhâm Thìn (03.06.2012)