Tác Bạch CÚNG DƯỜNG AN CƯ tại CHÙA PHƯỚC DUYÊN, Tp.Huế

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư tôn đức, hôm nay ngày 17 tháng 04 năm Mậu Tuất, Gia đình Đệ tử chúng con Nhuận Pháp Nguyên, cùng toàn thể Phật tử hiện diện tại đạo tràng, có duyên sự xin thành kính đảnh lễ dâng lời tác bạch.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Bồ Tát

Kính bạch Sư Ông Viện Chủ,
Kính bạch Sư Phụ Trú trì,
Kính bạch Quý Thầy tại trú xứ Chùa Phước Duyên, Tp. Huế

Hôm nay, buổi quá đường đầu tiên trong mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2562 tại Chùa Phước Duyên, Tp. Huế chúng con cùng nhau vân tập tại đạo tràng thành kính tác lễ cúng dường, đảnh lễ đại Tăng kết duyên lành cùng Phật pháp, cùng nhau dâng tất cả tấm lòng chí thành chí kính kính tạ hồng ân Tam bảo, kính tạ muôn duyên lành mang đến sự thành tựu pháp lạc nhiệm mầu nơi cuộc đời mỗi chúng con, khi được nương tựa Tam bảo trong kiếp sống nhân sinh hữu hạn này.

Kính bạch Chư tôn đức,

Chúng con thầm nghĩ, hàng Phật tử chúng con đến với Phật pháp từ những nhân duyên khác nhau, và từ những nhân duyên khác nhau đó mà sự gắn bó, hộ trì Phật pháp nơi mỗi người cũng khác. Nhưng, ai đã từng gắn bó với Đồng thể Tam Bảo nói chung và Trú trì Tam Bảo Tăng già lam Phước Duyên, Tp. Huế nói riêng, thì luôn được lưu xuất pháp lành Từ Bi – Trí Tuệ – Dũng Lực. Chính lòng từ bi mà chúng con được giáo dưỡng từ Sư Ông, Sư Phụ và Quý Thầy, mỗi vị thương chúng con một cách, Sư Ông nơi phương trượng thương chúng con bằng nụ cười từ hòa, tùy hỷ mọi việc chúng con làm, chúng con đã học hành từ Sư Ông Viện Chủ “vô ngôn nhi hành” , bằng cái chổi tỉnh thức , quét sạch rác rưởi và bụi nhơ để giữ gìn sự thanh tịnh của Tăng già lam mỗi ngày cho hàng Phật tử , Cư sĩ của chúng con nương tựa, tu học.

Sư Phụ thương chúng con bằng sự thân hành chữa lành bao tâm bệnh vốn là nghiệp quả của chúng sanh còn trôi lăn trong cảnh trần uế trược, Quý Thầy thương chúng con bằng chính sự chăm sóc từng việc nhỏ cho mỗi lần chúng con về tu tập. Ngọn đèn trí tuệ được thắp sáng, trao truyền cho chúng con bằng chính bài pháp từ bi vô ngôn của Sư Ông, bằng chính pháp âm diễn giảng Phật pháp thậm thâm của Sư Phụ, và bằng chính những việc làm của Chư Tăng trong từng việc nhỏ của trú xứ như quét sân, dọn hồ, làm bếp,…tất cả đang nuôi lớn tâm nguyện của chúng con.

Chính đức Dũng được lưu xuất nơi đây mà biết bao nhiêu chướng duyên được hóa giải, pháp vô úy tròn đầy, GĐPTVN truyền thống trước bao chướng nạn bủa trùm, nhưng từng ngày vượt qua là nhờ được đón nhận hơi ấm tình thương, ngọn đèn trí tuệ, đức dũng vô úy lưu xuất từ nơi Tổ Đình, Sư Ông, Sư Phụ, Chư Tăng,. Và những đức lành đó, được xuất sanh từ chánh pháp Phật đà, từ bản nguyện độ sanh, tâm hạnh Bồ tát với Giới – Định – Tuệ của Chư tôn đức lan tỏa, nhiếp hóa chúng con từ thân giáo – khẩu giáo – ý giáo của quý Ngài.

Kính bạch Chư tôn đức,

Bằng chất liệu từ bi, đức Thế Tôn đã dạy các Tỳ kheo tăng, ví như tảng đá có nhiều người mài dao, dao Họ sắc, nhưng đá bị mòn. Nên các Tỳ kheo Tăng , mỗi năm ba tháng mùa mưa hãy dừng chân lại tại một trú xứ Tăng già lam , gác lại mọi duyên sự hoằng Pháp, tránh mọi sự dẫm đạp côn trùng, để an cư chuyên sâu vào Giới – Định – Tuệ , phục hồi lại mọi năng lượng tu tập đã bị hao mất từ nơi sứ mệnh hoằng pháp, làm chổ nương tựa tu học cho hàng tín đồ và làm mảnh ruộng phước cho hàng Phật tử cư sĩ chúng con gieo trồng phước đức. Và tứ sự cúng dường lên chúng Tăng an cư là phận sự của hàng Cư sĩ tín kính Tam Bảo của chúng con.

Nên, hôm nay Quỳ trước trai đường trong giờ phút này, chúng con lại nhớ đến câu nói gần gũi, dung dị đầy hoan hỷ khi Sư Phụ từng dạy chúng con: Thầy nhập thất, Thầy an cư là lúc Thầy sạc pin, nạp năng lượng. Câu nói này của Sư Phụ, đã cho chúng con một niềm hạnh phúc tràn ngập cõi lòng, xin cho chúng con tự nhận, chúng con là những cái bóng đèn, và là những cái bóng đèn hạnh phúc, khi được thắp sáng từ nguồn pin, nguồn năng lượng của Giới – Định – Tuệ, Bi – Trí – Dũng mà Chư tôn đức đã thay nhọc Tam bảo truyền thắp sáng cho chúng con. Chúng con hạnh phúc hơn biết bao nhiêu chúng sanh bóng đèn khác vẫn còn ở đâu đó mà chưa tiếp nhận được nguồn pin, nguồn năng lượng vi diệu.

Và chúng con cũng phát sinh hỗ thẹn, vì có khi tiếp nhận nguồn năng lượng rồi mà vẫn còn dãi đãi chưa bật sáng bóng đèn của mình bằng đời sống tu tập, thực hành pháp, và chưa mang năng lượng ánh sáng hướng mọi người tìm đến tiếp nhận nguồn năng lượng nhiệm mầu.

Những tâm niệm chúng con vừa tỏ bày chưa thể nói lên hết được bản hoài của Chư tôn đức, và vẫn còn những khập khiểng, vụng về, nhưng qua đây để chúng con được cất lên thanh âm về ân sâu Tam bảo, kết nối huynh đệ cùng nhau thực hành thông điệp nhớ ơn và đền ơn, hầu mong không cô phụ những nhân duyên lành mà chúng con thọ nhận từ Tam bảo. Với tất cả tâm nguyện đó, chúng con xin Chư tôn đức chứng minh, hứa khả cho chúng con được thân cận hộ trì, cúng dường Chư tôn đức trong 3 tháng an cư kiết hạ, ngõ hầu phần nào đáp tạ ân sâu, thực hành theo lời Phật dạy đối với các cận sự nam, cận sự nữ trong giáo đoàn của Đức Thế tôn.

Giờ đây, buổi ngọ trai đầu tiên của mùa an cư đã đến, chúng con xin dâng trai lễ cúng dường với tất cả lòng chí kính vô biên. Ngưỡng cầu trên Chư tôn đức xót thương, khai mở phước điền, chứng minh công đức.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch Chư tôn đức,

Bằng đại bi tâm đối với chúng sanh, mà quý Ngài đã hứa khả nạp thọ trai lễ cúng dường, tác thành công đức cho pháp hội hôm nay, chúng con xin hồi hướng tất cả công đức về khắp pháp giới chúng sanh nguyện cầu âm siêu dương thái. Chúng con nguyện lãnh thọ giáo giới của Chư tôn đức qua lời đạo từ, và nguyện xin vâng làm để xứng đáng là người Phật tử. Chúng con kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Chư tôn đức thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, bản hoài viên mãn. Chúng con thành tâm hướng về Tam bảo, lịch đại Tổ sư, hiện tiền Chư tôn đức chí thành đảnh lễ cúng dường tam bái.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát