Pháp Thoại: Tài Sản Quý Báu Của Chúng Ta

Hòa Thượng Thích Thái Hòa giảng tại chùa Phước Duyên Huế nhân khóa tu 1 ngày 20.8.2017