Phái Đoàn Hoằng Pháp Châu Phi 2018

Chuyến đi hoằng Pháp tại Châu Phi của Phái đoàn HT Thích Thái Hoà 30.11.2018 – 24.12.2018