Ký sự chuyến đi Canada & Hoa Kỳ của HT Thích Thái Hòa và GĐ Nhuận Phật Minh

Ký sự chuyến đi Canada & Hoa Kỳ của HT Thích Thái Hòa và GĐ Nhuận Phật Minh (31/5/2016 – 25/6/2016)