Khóa Tu Hè Cùng Đi Trên Đường Vui 2019

KHÓA TU MÙA HÈ
Chủ Đề : CÙNG ĐI TRÊN ĐƯỜNG VUI
Tại CHÙA PHƯỚC DUYÊN

Ngày 12 – 13 – 14/07/2019 (tức 10-11-12 tháng 6 năm Kỹ Hợi)