Hạnh phúc trong ta

HT Thích Thái Hòa giảng nhân ngày chánh niệm tại chùa Phước Duyên – Huế. Ngày 26.02.Kỷ Sửu (22.03.2009)