Giúp nhau cùng hiện hữu

HT Thích Thái Hòa giảng nhân lễ hằng thuận của hai con Thiện Mỹ – Minh Nguyệt. Tại chùa Phước Duyên – Cố đô Huế. PL 2555 Ngày 10/12 Tân Mão (03/01/2011).