Buổi học Pháp sáng chủ nhật hàng tuần – Ngày 31/01/2019

Buổi học Pháp sáng chủ nhật hàng tuần – Ngày 31/01/2019.Tại chùa Phước Duyên Huế