Thực Hành Và Hiệu Năng Pháp Quy Y

Bạn đừng quy Phật Pháp Tăng ngoài cửa miệng. Khi quy y thì tâm bạn với Phật là một. Bạn đừng quên sống với tâm tỉnh giác, sống với tâm tỉnh giác, chính là quy y Phật vậy.

Khi quy y thì tâm bạn với Pháp là một. Bạn đừng quên mọi an lạc đều là do tâm không còn phiền não đem lại. Quy y với tâm không phiền não là quy y Pháp vậy.

Khi quy y thì tâm bạn với Tăng là một. Bạn đừng quên sống với tâm an tịnh và mọi sự an tịnh đều do tâm bạn tạo ra và mọi sự hòa hợp đều được chế tác ra từ tâm vô ngã nơi bạn. Quy y với tâm an tịnh, hòa hợp và vô ngã, chính là quy y Tăng vậy.

Khi quy y thì bạn và pháp quy y là một. Bạn quy y là bạn đứng vào hàng ngũ Phật Pháp Tăng và phát triển hàng ngũ ấy ngay ở nơi tâm của bạn đến chỗ cùng tột, bạn sẽ có hạnh phúc trong mọi không gian và trong mọi thời gian. Hạt giống sợ hãi trong tâm bạn không còn, bấy giờ bạn là con người có tự do giữa sống và chết.

Hành trì với pháp quy y như vậy, bạn sẽ thành tựu niềm tin bất hoại đối với Phật Pháp Tăng ngay ở trong đời sống này. Trí bạn sẽ không còn vô minh; Tâm bạn sẽ không còn phiền não và hành hoạt của bạn sẽ không còn nhiễm ô. Bạn có khả năng chấm dứt mọi nhân duyên sinh tử ngay trong đời này. Mọi oán kết trong đời sống của bạn tự đứt rã. Bạn không còn là kẻ nô lệ của nghiệp. Bạn có khả năng đi đứng nằm ngồi, sống chết ở trong sự tự do.

Gia tài lớn nhất của bạn là gia tài sống chết giữa tự do. Bạn muốn sống thì sống ở trong tự do và bạn muốn chết là chết ở trong tự do. Sống chết tự do là tặng pháp phẩm cao nhất và có giá trị nhất trong lý tưởng tìm cầu đời sống tự do của bạn.

Lý tưởng ấy, bạn có thể thực tập và chứng nghiệm ngay nơi tâm tỉnh giác của bạn, chứ không phải nơi nào khác!

Thích Thái Hòa