Thầy Trò Cùng Đi Trên Đường Vui

Đạo từ Hòa thượng Thích Thái Hòa chia sẻ trong dịp lễ Trai Tăng cúng dường ở Luật Viện Huệ Nghiêm Sài Gòn, ngày 19/5/2018)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cùng quý vị Phật tử trai chủ, hiện tiền quý mến !

Qua lời tán bạch cúng dường trưa hôm nay của Quý vị, chư Tôn đức Tăng Ni Nhị bộ, từ trên xuống dưới im lặng. Điều ấy chứng tỏ rằng: tâm thành cúng dường, ý nguyện cúng dường của quý vị trưa hôm nay đã thành tựu như pháp.

Tuy nhiên, trong giờ phút này, Tôi xin đại lao chư Tôn đức Tăng Ni nhị bộ hiện tiền, có vài lời chia sẻ đến quý vị trai chủ có nhân duyên cúng dường trưa hôm nay.

Cùng quý vị quí mến!

Ở đời có bốn trường hợp làm Thầy trò với nhau:

Trường hợp thứ nhất: Thầy sống dễ thương mà trò sống không dễ thương.

Nghĩa là Thầy nghiêm trì giới luật, truyền trao chánh Pháp, để chánh Pháp được lưu truyền đời đời ở thế gian, nhưng Học trò thì ham chơi lêu lổng, không tiếp nhận những gì Thầy dạy bảo, cho nên Thầy dễ thương mà trò không dễ thương.

Trường hợp thứ hai: Học trò dễ thương mà Thầy không dễ thương.

Nghĩa là Học trò nỗ lực tu học, tinh cần làm đúng lời Thầy dạy, đi theo đúng con đường Phật Tổ đã đi, nhưng Thầy bị chướng duyên, giới luật không thể nghiêm trì, đạo hạnh bị khuyết tật. Đó là trò dễ thương mà Thầy không dễ thương.

Trường hợp thứ ba: Thầy dễ thương mà trò cũng dễ thương.

Nghĩa là Thầy sống nghiêm trì giới luật, tuyên dương Phật pháp, giữ gìn oai nghi giới hạnh và trao truyền Phật pháp đó cho học trò. Học trò tiếp nối, giữ gìn và phát huy trong đời sống của chính mình. Ấy là trường hợp Thầy dễ thương mà trò cũng dễ thương. Học trò như vậy là học trò biết kế thừa Pháp của Phật, pháp của Thầy và không phải đến với Thầy để kế thừa tài sản. Thầy dễ thương, trò dễ thương là đã nhiều đời có mặt trong nhau, đời đời tiếp nối ngọn đèn Chánh Pháp làm cho Chánh Pháp trường tồn để báo đáp ơn Phật, ơn Tổ, ơn Cha Mẹ, ơn muôn loài chúng sinh.

Trường hợp thứ tư: Thầy không dễ thương mà trò cũng không dễ thương.

Nghĩa là Thầy không nghiêm trì giới luật, mượn cảnh Phật để sống qua ngày, trò cũng không kế thừa được những gì tốt đẹp từ Thầy và Thầy trò càng ngày tăng trưởng ác tri kiến, đi lệch vào đường tà, không thuận theo nghĩa đạo, vì vậy mà Thầy trò không dễ thương với nhau, tạo ra oán kết trong hiện tại, sống xung đột với nhau, và cuối cùng Thầy khổ đau, trò cũng khổ đau.

Hôm nay, quý vị có nhân duyên đến tại Luật viện Huệ Nghiêm để thiết lễ trai Tăng cúng dường, nhưng quý vị biết Luật viện này là cơ sở đào tạo Tăng tài của GHPGVNTN trước 1975, nơi đây từng lưu xuất nhiều bậc danh Tăng của một thời chấn hưng Phật giáo và tiếp tục lãnh đạo Phật giáo qua nhiều giai đoạn khác nhau. Nơi đây là nơi mà công lao của các bậc Thầy Tổ đã để lại, các thế hệ học trò của Thầy Tổ đã biết tiếp nối và phát huy Chánh pháp.

Từ một ngôi chùa tranh, từ một Học viện đơn giản, mà ngày nay quý vị đến đây, thấy được ngôi Phạm vũ huy hoàng, tu tập thanh tịnh này, thật là một Tăng Già- lam xứng đáng là Học trò kế thừa Pháp mà không phải kế thừa tài sản từ Thầy Tổ hay từ đức Thế Tôn của chúng ta. Vì vậy, ở nơi đây mỗi buổi chiều chư Tăng ở Tự viện Huệ Nghiêm luôn luôn hành trì và hướng dẫn quần chúng Phật tử tu học đúng chánh Pháp.

Nên, quý vị là hàng Cư sĩ tại gia, có duyên lành, nên mới có mặt ở nơi Pháp hội trưa hôm nay, để dâng lên cúng dường trai Tăng, nhân ngày khánh tuế của tôi, là vị Ân sư của quý vị. Quý vị dâng phẩm vật lên cúng dường hiện tiền chúng Tăng để hồi hướng công đức cho tất cả người còn, kẻ mất, bao nhiêu người đang sống trong đau khổ, sống trong bất như ý, sống trong oán đối chập chùng đều được ân triêm lợi lạc và được sống trong ánh sáng trí tuệ và từ bi của Phật pháp.

Việc làm của quý vị như vậy rất có ý nghĩa, nhưng có ý nghĩa hơn là quý vị biết biến dòng dõi huyết thống trở thành dòng dõi tâm linh, bởi vì dòng dõi huyết thống chỉ tồn tại trong một gia đình, trong một dòng họ, còn dòng dõi tâm linh thì tồn tại và có ý nghĩa của trăm họ và của muôn loài chúng sinh. Cho nên, quý vị là những người thông minh, khôn ngoan, có nhiều duyên lành đối với Phật pháp mà đã biết chuyển hóa gia đình huyết thống trở thành gia đình tâm linh, để quý vị có thể, có được vô biên đời sống trong mọi không gian, có được vô biên đời sống trong mọi thời gian và có như vậy thì chúng ta mới sống một cách có ý nghĩa, và buổi lễ cúng dường Trai tăng trưa hôm nay mới có ý nghĩa sâu xa.

Quý vị phải biết rằng, Tăng là một đoàn thể đẹp, chứ không phải một cá nhân nào, cho nên quý vị nghĩ đến ơn đức giáo hóa của Tôi, mà thiết lễ cúng dường Chư Tăng hiện tiền để hồi hướng phước đức cho tất cả người còn kẻ mất đều được lợi lạc.

Như vậy, quý vị làm đúng tinh thần Phật pháp. Thật sự ra, ngày sinh ra trong thế tục thì chẳng có gì là vinh quang, bởi vì chúng ta do ái nghiệp nhiều đời, phiền não trói buộc nhiều kiếp mà bị tái sinh trong thế giới này, nhưng may thay Thầy trò chúng ta đã gặp được Phật pháp, cho nên chuyển hóa nghiệp lực trở thành nguyện lực và chúng ta đã trở thành Thầy trò, Bà con với nhau trong ánh đạo Từ bi, hỗ trợ nhau thực hành Chánh pháp, lợi lạc muôn loài và hôm nay quý vị lại mở rộng tấm lòng, xem tất cả thành viên của Tăng là Thầy của mình, các bậc Tôn đức vì bản nguyện độ sinh mà có mặt giữa cuộc đời để làm ruộng báu cho chúng sinh gieo trồng phước đức. Ý thức được điều ấy, nên quý vị cúng dường không khởi tâm phân biệt bỉ thử. Ấy là hạnh cúng dường đúng hướng của người tu học đạo Bồ đề.

Một lần nữa, Tôi xin thay mặt chư Tôn đức Tăng Ni nhị bộ hiện tiền, tán dương tâm hiếu đạo của liệt quý vị và cầu nguyện Tam Bảo chứng minh cho tâm cúng dường của liệt quý vị được viên thành.

Lại xin chư Tôn đức Tăng Ni nhị bộ hiện tiền, mở rộng lòng từ bi hứa khả để cho tất cả Phật tử hiện tiền đều được ân triêm công đức.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát .