Sách đọc Nguồn Sáng Vô Tận – Thích Thái Hòa

Người đọc : Diệu Bình, Khánh Thu, Nguyên Giác

Ấn tống : Viết Dũng Studio Huế ( 147 Lê Huân , TP.Huế), Nhuận Pháp Nguyên