Xuân Trung Đạo và Ý Nghĩa Cuộc Sống

Giảng sư : Hòa thượng Thích Thái Hòa. Tại chùa Phước Duyên Huế

Ngày 06.02.2019 ( nhằm ngày 02.01 Kỷ Hợi)