Xuân Bao Dung và Độ Lượng

HT Thích Thái Hòa giảng tại chùa Phước Duyên – Huế, Xuân Mậu Tý, ngày 08.02.2008