Vu Lan: Niềm biết ơn tròn đầy

HT Thích Thái Hòa giảng cho quần chúng Phật từ nhân mùa Vu Lan – Báo Hiếu – PL 2554. Tại chùa Phước Duyên – TP Huế. Ngày 15.07. Canh Dần (24.08.2010).