Ứng dụng hạnh Bồ Tát Thường Bất Khinh vào trong cuộc sống

HT.Thích Thái Hòa giảng cho học chúng thường bất khinh tại nhà Bác Sỹ Minh – Sài Gòn Ngày 17/1 Giáp Ngọ (16/2/2014 )