Tình Yêu sáng và đẹp như trăng rằm

HT Thích Thái Hòa giảng nhân lễ hằng thuận của hai con Tâm Hồng và Tâm Ngộ tại chùa Phước Duyên – Cố đô Huế PL 2555 rằm trung thu – Tân Mão (12.09.2011)