Tiếp xúc với pháp môn tịnh độ qua bản nguyện

HT Thích Thái Hòa giảng cho Gia Đình Tịnh Độ Liên Hương Tại chánh điện chùa Quảng Tế – Huế. Ngày 10.05.Kỷ Sửu (02.06.2009)