Thi kệ truyền pháp và thị tịch của Tổ Sư Khai Sơn Tổ Đình Thiên Ấn

Tiếp xúc với Thi kệ truyền pháp và thị tịch của Tổ Sư Khai Sơn Tổ Đình Thiên Ấn Quảng Ngãi – HT Thích Thái Hòa giảng nhân ngày chánh niệm tại tổ đình Thiên Ấn – Quảng Ngãi. Ngày 04.11.Mậu Tý (30.11.2008)