Tác Bạch Cúng Dường Trai Tăng kỷ niệm ngày Khánh Sanh của HT ÂN SƯ thượng THÁI hạ HÒA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Bồ Tát

Kính bạch hiện tiền Chư tôn đức nhị bộ Tăng già chứng minh

Hôm nay, hội đủ duyên lành toàn thể Phật tử chúng con có duyên sự xin thành tâm đảnh lễ kính dâng lời tác bạch. (lạy 01 lạy)

Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát ma ha tát tác đại chứng minh

Cung kính bái vọng Đức Trưởng lão Hòa thượng Viện Chủ Chùa Phước Duyên, Thành Phố Huế chứng minh.

Kính bạch: Hòa thượng Viện Chủ Luật Viện Huệ Nghiêm Tự, Chư tôn Hòa thượng hiện tiền chứng minh.

Kính bạch: Hòa thượng Ân Sư đạo hiệu thượng Thái hạ Hòa chứng minh

Kính bạch: Chư tôn thiền đức nhị bộ Tăng già tác đại chứng minh

Hôm nay, ngày mồng 05 tháng 04 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 19 tháng 05 năm 2018), Gia đình chúng con là Phật tử Nhuận Pháp Minh, Nhuận Phật Minh, Nhuận Pháp Nguyên, Nhuận Kỳ Duyên, cùng đại diện cho toàn thể Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Việt Nam cung đối trước trai đường của Luật Viện Huệ Nghiêm Tự thành tâm thiết lễ trai tăng cúng dường nhân kỷ niệm ngày khánh sanh lần thứ 66 của Hòa thượng Ân Sư chúng con đạo hiệu thượng Thái hạ Hòa.

Kính bái bạch quý Ngài chứng minh,

Với muôn duyên lành mà chúng con có được khi sống trong ngôi nhà Phật pháp, trực tiếp đón nhận sự giáo dưỡng của Hòa thượng Ân Sư, chúng con từng được ngài chỉ dạy: Thọ thân người là có phước báu, nhưng vẫn còn trong sanh tử luân hồi, nên biết chánh tín Phật, chánh tín Pháp, chánh tín Tăng, chánh tín Thánh giới thì mới không phụ nhân duyên được thọ thân người, và được đi trên con đường giải thoát. Nên đối với hàng Phật tử tại gia thì lấy ngày thọ tam quy ngũ giới làm ngày pháp sinh mà kỷ niệm, đối với người xuất gia thì lấy ngày thọ Tỳ kheo làm ngày pháp sinh kỷ niệm. Và khi lấy ngày Pháp sinh kỷ niệm thì mỗi người phải quán chiếu lại chặng đường tu học, phụng sự của mình, phát tâm tinh tấn tu trì, giữ gìn giới pháp, sám hối, bố thí, cúng dường, hồi hướng công đức báo hiếu đối với 4 ân trọng.

Lời dạy của Thầy, chúng con ghi khắc trong tâm và nguyện xin vâng làm. Hôm nay, chúng con mạo muội tổ chức buổi lễ này không để chúc tụng sinh nhật Thầy, vì điều đó sẽ trái lại lời Thầy dạy bảo chúng con. Chúng con chỉ một lòng thành nguyện báo ơn mà thiết lễ cúng dường.

Kính bạch Chư tôn đức, Kính bạch Hòa thượng Ân sư,

Chúng con trộm nghĩ, trong mối tương quan tương duyên, chúng con được thọ ân giáo dưỡng của Thầy thì không thể quên ơn đối với hai đấng song thân, các bậc Thầy Tổ, các nhân duyên thù thắng đã tác thành thân tứ đại và giới thân huệ mạng, cũng như con đường hoằng truyền chánh pháp của Hòa thượng Ân Sư. Vì thế, hôm nay kỷ niệm ngày Thầy thọ thân nơi cõi phàm trần, sự thọ thân vì nguyện lực độ sanh, vì tâm hạnh Bồ đề từ vô lượng kiếp, nên đã thành tựu được chí nguyện xuất trần, làm bậc chúng trung tôn cho tứ chúng quy ngưỡng, nương tựa. Trong pháp hội hôm nay, chúng con xin nương đức từ Tam bảo thành kính hướng niệm về Tổ đình Phước Duyên đảnh lễ tri ân Giác Linh Cố Hòa thượng Khai Sơn là vị Bổn sư Thế phát cho Thầy chúng con, đảnh lễ tri ân Trưởng lão Hòa thượng Viện Chủ chùa Phước Duyên, Nghiệp sư của Thầy chúng con. Và xin bái vọng tri ân các bậc Thầy Tổ cao đức, Chư vị Ân Sư, Giới Sư, Giáo Thọ Sư, Chư vị Tôn đức Pháp lữ đồng phạm hạnh với Thầy chúng con đã tác thành giới thân huệ mạng cho Hòa thượng Ân Sư.

Lễ cúng dường trai tăng lập thành công đức hôm nay, chúng con xin hồi hướng tri ân công đức hai đại thí chủ của Phật pháp đó là song thân của Hòa thượng Ân Sư, chúng con thành tâm hướng về Gia tộc họ Nguyễn, tại Làng Thành Công, Xã Quảng Công, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế, kính lễ tri ân Nguyễn Gia Tiên Tổ, cùng chơn linh Cố Phật Tử Nguyễn Tẫu pháp danh Nguyên Tánh, chơn linh Cố Phật Tử Nguyễn Thị Noãn pháp danh Nguyên Quang. Cùng xin hướng về tri ân muôn duyên lành đã hộ trì con đường tu tập, hoằng pháp của Hòa thượng Ân Sư, để chúng con hôm nay được phước duyên thừa tư công đức từ sự giáo hóa của Ân Sư.

Xin nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp pháp giới chúng sanh nguyện cầu âm siêu dương thái, đồng thành Phật đạo.

Kính bạch Hòa thượng Ân Sư chứng minh, chúng con xin mượn những hình tướng thế gian như hoa đèn, bánh lễ, và đôi lời bộc bạch để chúng con được thể nhập vào đạo lý uống nước nhớ nguồn, sống trong hiếu đạo thậm thâm. Cúi xin Thầy từ bi hỷ xả cho.

Kính bạch đại Tăng chứng minh

Ngọ thời đã đến, trai nghi như Pháp thiết bày, chúng con thành kính dâng lên cúng dường, với tất cả tâm nguyện mà chúng con đã bạch trình lên Chư tôn đức, ngưỡng cầu quý Ngài xót thương chứng minh, nạp thọ và ban cho chúng con những lời chỉ dạy để chúng con được ân triêm công đức. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Chư tôn đức,

Quý Ngài đã thương tưởng cho tấm lòng của chúng con mà từ bi hứa khả, chỉ dạy chúng con tổ chức buổi lễ cúng dường hôm nay đúng như pháp, và khai mở phước điền chứng minh, nạp thọ lễ mọn cúng dường và ban đức từ giáo hóa. Chúng con xin thành kính tri ân và nguyện xin vâng làm. Kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Chư tôn đức, Hòa thượng Ân Sư tứ đại điều hòa, giới châu minh tịnh, bản nguyện viên thành. Chúng con xin hướng về Tam bảo, hướng về Chư tôn đức chí thành kính dâng ba lễ cúng dường.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.