Tác Bạch Cúng Dường An Cư Tại Chùa Viên Quang-Tp.Huế

Tác bạch cúng dường an cư tại chùa Viên Quang-Tp.Huế (Thượng tọa Thích Phước Cần)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch: Chư tôn đức an cư trú xứ tăng già lam Viên Quang, Tp. Huế

Hôm nay ngày mồng 03 tháng 6 năm Mậu Tuất , Đệ tử chúng con hôm nay có duyên sự xin thành tâm đảnh lễ kính dâng lời tác bạch

Kính bạch Quý thầy

Chúng con kính nghe: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”, điều kiện thù thắng để đi vào Phật đạo chính là hiếu đạo. Đây cũng chính bài học mà chúng con được Thầy Bổn Sư thượng Thái hạ Hòa khuyến tấn thường xuyên, Người luôn chỉ dạy chúng con phải nhớ rằng:

Thứ nhất: Hiếu là tinh thần nhớ ơn và đền ơn đối với những nhân duyên tác thành cho mình trong cuộc đời, nên tinh thần hiếu đạo là thể hiện cùng khắp chúng sanh, chứ không có giới hạn, thực hành như thế mới thể nhập vào tâm Phật, hạnh Phật.

Thứ hai: Thầy dạy: Thầy truyền giới cho con, là thay mặt Tam bảo để thực hiện, con quy y với Phật, Pháp, Tăng, chứ không phải chỉ quy y với Thầy, nên phải biết kính Phật, quý Pháp, trọng Tăng, làm tròn bổn phận người Phật tử tại gia.

Suốt bao năm, chúng con luôn ghi lòng những lời giáo giới của Thầy Bổn Sư, tâm tâm niệm niệm nguyện xin vâng làm. Nhân hôm nay mùa an cư Phật lịch 2562 chúng con về Huế để cúng dường một số Chùa trong đó có Chùa Viên Quang nơi mà chúng con có nhân duyên được thân cận Thầy Trụ trì trong các công tác Phật sự, chúng con đã từng đón nhận sự chia sẻ và đồng hành của Thầy Trụ trì với chúng con trong những chuyến hành hương đến Phật tích các nước cũng như Phật sự trong nước và ngoài nước

Kính thưa Quý Thầy

Hôm nay, chúng con xin dâng tấm lòng tri ân lên Tam bảo, phụng hành lời Phật dạy, lời Ân sư hướng dẫn, thể hiện bổn phận của người Phật tử tại gia trong mùa an cư của Chư Tăng, thành tâm thiết trai cúng dường, nguyện hồi hướng công đức âm siêu dương thái, người còn kẻ mất trong thân quyến nội ngoại của chúng con đều được ân triêm lợi lạc. Kính xin Quý thầy từ bi hứa khả.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát !
Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa Quý Thầy

Quý Thầy đã thương tưởng, hứa khả cho lời cầu thỉnh của chúng con và ban bố đức từ giáo hóa, khuyến tu. Chúng con xin cung kính tri ân và nguyện xin y giáo phụng hành. Chúng con chí thành đảnh lễ cúng dường tam bái.

Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát