Phật Dạy Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

Ngài An Thế Cao dịch từ Phạn sang Hán.
Tỷ Khưu Thích Thái Hòa dịch từ Hán sang Việt.

Là đệ tử Phật, ngày cũng như đêm, phải nên chí tâm, tụng đọc và quán chiếu, tám điều giác ngộ của bậc đại nhân.

Điều thứ nhất giác ngộ rằng:

Thế gian vô thường, cõi nước dễ vỡ, bốn đại áp bức và rỗng không, năm ấm không có tính ngã; sanh diệt biến đổi, hư ngụy không có chủ thể; Tâm là nguồn ác, thân thì tụ đọng tội lỗi. Hãy quán chiếu như vậy, dần dần sẽ thoát ly sanh tử.

Điều thứ hai giác tri rằng:

Đa dục là khổ. Sống chết lao nhọc, từ tham mà sinh khởi; Ít ham muốn, sống với vô vi, thân tâm tự tại.

Điều thứ ba giác tri rằng:

Tâm không nhàm chán và biết đủ, chỉ mong cầu có được cho nhiều, nên tội ác tăng thêm; Bồ tát không phải vậy, thường nghĩ đến pháp biết đủ, an bần giữ đạo, sự nghiệp duy nhất chỉ là trí tuệ.

Điều thứ tư giác tri rằng:

Biếng nhác đưa đến trụy lạc; nên phải thường thực tập tinh tấn, phá hủy những xấu ác của phiền não, nhiếp phục bốn loại ma quân, ra khỏi ngục tù của năm ấm và ba cõi.

Điều thứ năm giác ngộ rằng:

Sinh tử là do ngu si. Bồ tát thường xuyên nhớ rằng, phải học rộng, nghe nhiều, phát triển trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả đều đạt được niềm vui lớn.

Điều thứ sáu giác tri rằng:

Oán hận nhiều là do nghèo khổ, kết thành nhân duyên xấu ác trái ngang. Bồ tát bố thí, đến kẻ ghét người thân với tâm niệm bình đẳng, không nghĩ rằng, đó là những người đã từng làm điều ác đối với mình và không hề có tâm ghét bỏ đối với những người làm ác.

Điều thứ bảy giác ngộ rằng:

Có tội lỗi và tai họa là do năm thứ dục lạc. Tuy làm người ở trong đời, nhưng không bị nhiễm ô theo cái vui phàm tục; thường nghĩ rằng, pháp khí của mình chỉ có ba chiếc áo ca sa và một bình bát; chí nguyện của người xuất gia là sống thanh bạch để giữ đạo; giữ gìn phạm hạnh cho cao xa và có tâm từ bi đối với tất cả.

Điều thứ tám giác tri rằng:

Do lửa sanh tử đốt cháy, nên khổ đau vô lượng. Phát khởi tâm nguyện Đại thừa, cứu tế cùng khắp tất cả; nguyện thay thế chúng sanh chịu vô lượng thống khổ; khiến cho hết thảy chúng sanh đều có niềm vui rộng lớn và cùng tột.

Tám điều như trên đây là những điều được giác ngộ bởi các bậc Đại nhân, Bồ tát và Phật. Các Ngài đã tinh tấn hành đạo, tu tập trí tuệ và từ bi, cỡi thuyền pháp thân đến đuợc bờ bến Niết bàn; lại trở về nơi cõi sanh tử, hóa độ chúng sanh giải thoát tử sanh.

Quý vị đều dùng tám điều giác ngộ trên đây, để khai hóa và dẫn đạo cho hết thảy chúng sanh, khiến hết thảy chúng sanh đều giác ngộ được cái khổ sanh tử, buông bỏ năm thứ dục lạc, hướng tâm thực hành theo Thánh đạo.

Nếu là đệ tử Phật, mà thường đọc tụng tám điều giác ngộ này, thì ngay nơi mỗi khi quán niệm là diệt được vô lượng tội lỗi; tiến tới giác ngộ, mau lên chánh giác; vĩnh viễn đoạn tuyệt sanh tử, thường trú ở trong sự an lạc.

Phật dạy kinh Bát đại nhân giác. (Kinh số 779, tr 715, Đại Chính 17)