Mắt thương nhìn cuộc đời

HT Thích Thái Hòa giảng cho đoàn hành hương và quần chúng Phật tử nhân ngày hành hương chiêm bái.
Tại tượng đài Bồ Tát Quán Thế Âm tại bãi biển làng An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT – Huế. PL: 2555 – Ngày 03/06 Tân Mão (03/07/2011)