Lời pháp giải oan khiên

HT Thích Thái Hòa giảng tại Tộc đệ Tam phái nhất nhi – Nhị hệ;
Làng Thế Chí Tây – Điền Hải Phong Điền – Thừa Thiên Huế.
Ngày 22-3 Kỷ sửu(16-04-2009).