Lễ thọ tại gia Bồ Tát giới

HT Thích Thái Hòa trao truyền tại chánh điện chùa Phước Duyên – Huế nhân ngày thành đạo Đức Phật Thích Ca.
Ngày 08.12 Đinh Hợi – PL: 2554