Lễ cúng quá đường mùa An cư kiết hạ PL.2562 DL.2018

Lễ cúng quá đường mùa An cư kiết hạ tại chùa Phước Duyên Tp Huế PL.2562 DL.2018