Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Tổ sư khai sơn chùa Phước Duyên viên tịch

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Tổ sư khai sơn chùa Phước Duyên viên tịch và khánh tạ ngôi Phạm Vũ Phước Duyên - Huế
Ngày 8 - 9 - 10/01 Mậu Tý
(14,15,16/02/2008)

 

 

Phần 1 :

 

Phần 2 :

 

Phần 3 :