Phái đoàn hoằng pháp Châu Phi 2018

Phái đoàn hoằng pháp Châu Phi 2018

phaidoan

Chuyến đi hoằng Pháp tại Châu Phi của Phái đoàn HT Thích Thái Hoà 30.11.2018 - 24.12.2018

Read more...

Viếng thăm Đức Tăng Thống Đệ Tứ

Viếng thăm Đức Tăng Thống Đệ Tứ

HT Thích Thái Hòa viếng thăm Đức Tăng Thống Đệ Tứ và tu viện Nguyên Thiều nhân đầu năm Mậu Tý - 2008.

ductangthongdetu

Read more...

Buổi học Pháp sáng chủ nhật hàng tuần - Ngày 31/01/2019

Buổi học Pháp sáng chủ nhật hàng tuần - Ngày 31/01/2019

Tại chùa Phước Duyên Huế

Read more...

Lễ tác bạch cúng dường trai tăng lễ chú nguyện đúc đại hồng chung chùa Quảng Đức

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

LỄ CHÚ NGUYỆN ĐÚC ĐẠI HỒNG CHUNG CHÙA QUẢNG ĐỨC, PHÁP QUỐC

            Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Read more...

Tác bạch cúng dường trai tăng sinh nhật HT Thích Thái Hòa

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG KỶ NIỆM NGÀY KHÁNH SANH

CỦA HÒA THƯỢNG ÂN SƯ thượng THÁI hạ HÒA

Read more...