Tư tưởng Thắng Man Sư Tử Hống

từ góc nhìn Như Lai Tạng

Bia Kinhthangman

Kinh Thắng Man, nói đủ theo bản dịch của Cầu-na-bạt-đà-la là Thắng Man Sƣ Tử Hống Nhất Thừa Đại Phƣơng Tiện Đại Quảng Kinh.