NIỀM TIN BẤT HOẠI ĐỐI VỚI THÁNH GIỚI

 

niemtinthanhgioi

 

Giới là nền tảng cho Định hành và Tuệ hành, đồng thời cũng làm cương lĩnh để giữ gìn và phát triển Nhân tính, Thiên tính, Thánh tính và Phật tính.

Nên, Giới là chánh nhân củ các thiện pháp tối thượng.Do đó những kẻ trí ở trong đời, không những có đức tin và ái kính đối với Giới, mà còn thể hiện đức tin và lòng ái kính ấy, bằng cách thọ và trì Giới pháp một cách cẩn mật.