NIỀM TIN BẤT HOẠI ĐỐI VỚI TĂNGNiemtinbathoaidoivoitang
Thầy Thái Hòa, sau một thời gian dài học tập, nghiên cứu và thực hành Phật giáo, có biên tập cuốn “Bốn Niềm Tin Bất Hoại” với nội dung nói lên ý nghĩa và niềm tin kiên cố đối với Phật, Pháp, Tăng và Giới của người đệ tử Phật.