NIỀM TIN BẤT HOẠI ĐỐI VỚI ĐỨC PHẬT

Niemtinducphat
Thầy Thái Hòa, sau một thời gian dài học tập, nghiên cứu và thực hành Phật giáo, có biên tập cuốn “Bốn Niềm Tin Bất Hoại” với nội dung nói lên ý nghĩa và niềm tin kiên cố đối với Phật, Pháp, Tăng và Giới của người đệ tử Phật.

Tập sách này, tôi đã đọc bản thảo và thấy rằng có tính nghiên cứu, tổng hợp và thực hành.Vậy, tôi có lời tùy hỷ và giới thiệu tập sách này với toàn thể Tăng, Ni và Phật tử.

Linh Mụ, mùa Phật Thành Đạo năm 1985

Thích Đôn Hậu