Yếu Chỉ Tu Tập và Hành Đạo

Tác giả : Thích Thái Hòa

Chùa Phước Duyên Huế

PL-2558 - TL-2015

bia-yeuchitutap