Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Hòa Thượng Thích Thái Hòa

tth-gioiluatphatgiao

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính chia sẻ ....

1/ Thái tử Tất Đạt Đa lấy vợ năm 16 tuổi và đi tu năm 19 tuổi

2/ Cứ nhầm tưởng PGVN được truyền từ Trung Hoa nhưng không phải như vậy.

 

Bài 1 : 

 

 

Bài 2 : 

 

 

Bài 3 : 

 

 

Bài 4 : 

 

 

Bài 5 : 

 

 

Bài 6 : 

 

 

Bài 7 : 

 

 

Bài 8 : 

 

 

Bài 9 : 

 

 

Bài 10 : 

 

 

Bài 11 : 

 

 

Bài 12 : 

 

 

Bài 13 : 

 

 

Bài 14 : 

 

 

Bài 15 : 

 

 

Bài 16 : 

 

Bài 17 : 

 

Bài 18 : 

 

Bài 19 :