An lạc trong ta

HT Thích Thái Hòa giảng cho quần chúng Phật tử tại chùa Đại Giác, TP Đồng Hới, Quảng Bình.
PL.2557 - Ngày 14.01.Giáp Ngọ (13.02.2014)