Ký sự chuyến đi Canada & Hoa Kỳ của HT Thích Thái Hòa và GĐ Nhuận Phật Minh

diaKy su chuyen di Canada  Hoa Ky resize
Ký sự chuyến đi Canada & Hoa Kỳ của HT Thích Thái Hòa và GĐ Nhuận Phật Minh (31/5/2016 - 25/6/2016)