Vu Lan 2016 PL_2560-2016

vulan-2016HT: Thích Thái Hòa
Tại : Chùa Phước Duyên