Hình ảnh khóa tu 03 ngày 02 đêm 2017

Những hình ảnh khóa tu 03 ngày 02 đêm (22.23,24/07/2017) tại Chùa Phước Duyên Huế